Contact

Adres van de campings:      Witterhaar 21     9405 VJ  ASSEN

TT  Camping de Vledder          tel. nr:  0516 426 152          info@dhevenementen.nl         

TT Camping Vledder-Noord    tel. nr:  06-23440078           ttvleddernoord@gmail.com

 

Huisregels / Gedragsregels

Belangrijk!  

Op last van politie en brandweer wordt extra gecontroleerd op:

 • Minibikes, losse lawaaiblokken/motoren etc. Alleen voertuigen met geldig kentekenbewijs en verzekeringsbewijs zijn toegestaan.
 • Bokken / beugels / stellages of andere motoropstellingen bedoeld voor burnouts etc. Deze worden in beslag genomen bij ingang van de camping.
 • Geen vuurwerk, carbid, wensballonnen of andere vuurgevaarlijke voorwerpen.
 • Geen drones
 • Geen losse auto/motor/landbouw banden

Op de bovengenoemde zaken wordt bij de ingang gecontroleerd. Bij aantreffen wordt men voor de keuze gesteld om het    (1) in te leveren   (2) naar huis terug te brengen of   (3) een andere camping op te zoeken. Duidelijk moet zijn dat we dit op last van politie en brandweer niet tolereren.

 

Open vuur toegestaan op ‘de Vledder’ en ‘Vledder Noord’, onder de volgende voorwaarden: 

 • Alleen in brandtonnen en vuurkorven. Max inhoud 100 liter en 50 cm hoog (halve oliedrum).
 • Vuur moet binnen brandton/vuurkorf blijven.
 • Maximaal 0,5 kuub brandhout per voertuig (geen lange planken, latten, pallets etc)

De campinghouders behouden zich het recht voor om (andere) meegebrachte goederen te kunnen weigeren, in beslag te nemen of een borgstelling in te voeren.

 

Voertuigen en kampeermiddelen alleen in de daarvoor bedoelde kampeervakken. De paden (=brandgangen) dienen op last van de brandweer volledig worden vrijgehouden. Paden zijn duidelijk te herkennen aan de kortgemaaide banen van 5 meter breed. Instructies van personeel dient te worden opgevolgd.

Na 02:00 uur ‘s nachts dienen muziekinstallaties (en andere lawaaibronnen) te worden uitgeschakeld (opgedragen vanuit Gemeente Assen).

Voor elke groep telt: maximaal 1 dagbezoek per overnachtende gast. 

Indien de regels/voorwaarden niet voorzien in een situatie, of wanneer het nodig is hiervan af te wijken, dan zal de campingeigenaar hierin besluiten.

 

Tip:

Zorg voor voldoende contant geld (betaling van borg gaat alleen via contant geld)! Voor betaling van de campingkaarten is een pin aanwezig bij de ingang. Echter kan deze buiten gebruik zijn (bv overbelasting van 4G netwerk).

Bij voorkeur gebruik van blik i.p.v. glas (i.v.m. veiligheid – snijwonden)2

 

Algemene Voorwaarden 

 

Voorwaarden voor alle TT-campings in ASSEN :

Algemene Voorwaarden
TT-camping ‘de Vledder’ en ‘Vledder Noord’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van TT-camping Vledder en TT-camping Vledder Noord.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;

 2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;

 3. ondernemer: het bedrijf (camping Vledder en/of Vledder Noord) die de plaats/terrein ter beschikking stelt;

 4. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;

 5. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 1 week geplaatst op de plaats;

 6. huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het terrein, de plaats en in het vakantieverblijf.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.

 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.

 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

 4. De ondernemer mag, zonder nadere toelichting, een aanvraag voor verblijf of reservering weigeren of hiervan de overeenkomst ontbinden. De ondernemer is gerechtigd om de overeenkomst voortijdig en eenzijdig op te zeggen, hierbij zal het totaalbedrag (of resterende deel) worden teruggestort/voldaan richting de recreant.

 

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de wettelijk gestelde voorwaarden en keuringen voldoet. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.

 2. De ondernemer biedt slechts zeer beperkt stroomvoorzieningen aan t.b.v. gebruik voor recreant. Dit is geen recht voor de recreant en slechts extra bijkomstigheid, standaard is er geen stroomaansluiting aanwezig. Er kan geen aanspraak worden gedaan op de betrouwbaarheid van de (nuts)levering. De ondernemer is daarom NIET aansprakelijk voor storingen en behoudt zich het recht voor om de levering af te sluiten zonder nadere toelicht of verplichting(en). Ondernemer kan ten alle tijde een beroep doen op overmacht of de levering afsluiten als gevolg van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.

 

Artikel 4: Terrein, indeling,onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert. Het kampeerterrein bestaat uit grasland, welke door de ondernemer is voorzien zijn van rijpaden (=brandgangen), welke te herkennen zijn als duidelijk kort gemaaide banen in het gras (5 meter breed). Het is, mede op last van brandweer en gemeente, NIET toegestaan om kampeermiddelen of voertuigen te plaatsen op deze paden/brandgangen. Er bevindt zich geen verharding op het terrein, tijdens regenval (vooraf of tijdens verblijf) kan de ondergrond minder draagkracht krijgen. De ondernemer kan, waaronder door overmacht, niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte staat van de paden en de draagkracht daarvan. 

 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, struiken te snoeien, omheiningen of afscheidingen aan te brengen of weg te halen, zonder toestemming van de ondernemer.

 3. De ondernemer wijst de recreant een plaats. De recreant kan geen aanspraak doen op een vaste plaats, ook niet door herhaaldelijk (jaarlijks) gebruik.

 

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten voor toeristenbelasting en van gebruik van sanitair (en stroom indien van toepassing), tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.

 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

 

Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten. 

 2. Bij een online reservering via de website www.ttcampingvledder.nl zal de reservering (automatisch) goedgekeurd worden na een geslaagde betaling van het totaalbedrag via één van de aangeboden betaalmethodes. De recreant zal een bevestiging van de reservering ontvangen op de door hem/haar opgegeven e-mail adres. Het reserveringsbewijs met reserveringsnummer (i.c.m. bijbehorende naam van contactpersoon) dient als toegangsbewijs tot het terrein. Er kan door de ondernemer naar het tonen van het ID-bewijs worden gevraagd, ter verificatie.

 3. Indien de recreant ervoor kiest om zich ter plekke te melden aan de ingang van de camping, zonder te reserveren, kan er geen aanspraak gedaan worden op de beschikbaarheid van een (kampeer)plaats. Betaling dient ter plekke in euro’s te worden voldaan. Voor betaling van campingkaarten is een pinautomaat aanwezig bij de ingang. Echter kan deze buiten gebruik zijn (bv overbelasting van 4G netwerk). Zorg voor voldoende contant geld (betaling van borg gaat alleen via contant geld)!  

   

Artikel 7: Annulering

 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.

 • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 25% van de overeengekomen prijs;

 • bij annulering tot drie weken voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;

 • bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8: Huisregels

 1. Recreant, zijn groepsleden, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmelding verplichtingen, na te leven.

 2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels. Na te lezen op de website of ter plekke in te zien bij de centrale ontvangst aan de ingang van de camping.

 3. Indien de voorwaarden of regels niet voorzien in een situatie, of wanneer het nodig is hiervan af te wijken, dan zal de ondernemer hierin besluiten en zijn deze geldend.

 

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.

 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn groepsleden, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.

 

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

 

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

 

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.

 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.

 3. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 13: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen.

 2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.

 3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf. Het vakantieverblijf zal worden afgevoerd/vernietigd ofwel eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.

 

Artikel 14: Gebruik door derden
Het is de recreant niet toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

 

Artikel 15: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

 

AVG – Algemene Verordening Persoonsgegevens 

 

TT-Camping Vledder en Vledder Noord is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.ttcampingvledder.nl

E. Huizinga is de Functionaris Gegevensbescherming van TT-Camping Vledder en Vledder Noord Hij/zij is te bereiken via ttvleddernoord@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TT-Camping Vledder en Vledder Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ttvleddernoord@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TT-Camping Vledder en Vledder Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– TT-Camping Vledder en Vledder Noord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TT-Camping Vledder en Vledder Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TT-Camping Vledder en Vledder Noord) tussen zit. TT-Camping Vledder en Vledder Noord gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  GEEN

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TT-Camping Vledder en Vledder Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                  > Bewaartermijn: 5 jaar      > Reden: wettelijke verplichting en contactmogelijkheid
Adres
Telefoon
E-mail adres

Bankrekening                         > Bewaartermijn: 1 jaar       > Reden: eventuele restitutie of betalingen

Voertuig/kampeermiddel      > Bewaartermijn: 1 jaar       > Reden: Benodigde ruimte voor vastleggen van een kampeerplaats 
Overige opmerkingen veld
                      

Delen van persoonsgegevens met derden

TT-Camping Vledder en Vledder Noord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TT-Camping Vledder en Vledder Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TT-Camping Vledder en Vledder Noord gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TT-Camping Vledder en Vledder Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ttvleddernoord@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TT-Camping Vledder en Vledder Noord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TT-Camping Vledder en Vledder Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ttvleddernoord@gmail.com. TT-Camping Vledder en Vledder Noord heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Wij maken gebruik van betrouwbare betaaldiensten, namelijk Mollie.

– Up-to-date computers met wachtwoord codering. Minimaal aantal computers als nodig.

– Communicatie met de serversoftware verloopt tevens via SSL verbinding.